Bộ Công thương bỏ quy định mua điện mặt trời mái nhà giá 0 đồng

Trending 1 week ago

Bộ Công thương bỏ quy định mua điện mặt trời mái nhà giá 0 đồng. 

Trong bản dự thảo mới, Bộ Công thương vẫn bảo lưu quan điểm phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu để tự sử dụng và không mua bán dưới mọi hình thức.

Nếu không đấu nối với hệ thống điện quốc gia thì vẫn “ưu tiên phát triển không giới hạn công suất”. Nếu có đấu nối với hệ thống điện quốc gia thì quy định trong dự thảo mới có thay đổi một số chi tiết.

Cụ thể, ở các bản dự thảo cũ đều quy định các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền phát hoặc không phát sản lượng điện dư (nếu có) vào hệ thống điện quốc gia. Trường hợp lựa chọn phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện thì đơn vị điện lực ghi nhận sản lượng điện với giá 0 đồng và không được thanh toán. Trong bản dự thảo lần này, Bộ Công thương đã bỏ cụm từ “ghi nhận sản lượng điện với giá 0 đồng và không được thanh toán”.

Dự thảo mới cũng quy định thêm, công trình xây dựng hiện hữu trước khi lắp đặt điện mặt trời mái nhà phải bảo đảm đã tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy. Phát triển điện mặt trời mái nhà phải tuân thủ quy định pháp luật về an toàn điện, đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Dự thảo mới cũng quy định thêm UBND cấp tỉnh giao Sở Công thương phối hợp với đơn vị điện lực địa phương, rà soát và công khai trên cổng thông tin quy mô công suất điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu đấu nối lưới theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Quy hoạch điện VIII) về tổng công suất đã được cấp giấy chứng nhận phát triển và tổng công suất còn lại.

Về cơ quan có thẩm quyền cấp và tiêu chí cấp giấy chứng nhận đăng ký phát triển là Sở Công thương cấp tỉnh.

Đáng chú ý, về quy định chuyển tiếp, các tổ chức, cá nhân có dự án, hệ thống điện mặt trời mái nhà phát triển trước ngày 1/1/2021 (trước khi hết giá FIT) và đang thực hiện bán điện với đơn vị điện lực không được đăng ký phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu tại cùng địa điểm. Tổ chức, cá nhân phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu sau ngày 31/12/2020 đến ngày nghị định này có hiệu lực phải thực hiện đăng ký phát triển theo đúng quy định.

Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 (quy hoạch điện VIII) đã được Thủ tướng phê duyệt, trong đó ưu tiên và có chính sách đột phá để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà của người dân và mái công trình xây dựng, nhất là các khu vực có nguy cơ thiếu điện như miền Bắc và điện mặt trời tự sản tự tiêu. Từ nay đến năm 2030, công suất các nguồn điện loại hình này ước tính tăng thêm 2.600 MW. Loại hình nguồn điện này được ưu tiên phát triển không giới hạn công suất với điều kiện giá thành hợp lý và tận dụng lưới điện sẵn có không phải nâng cấp./.

Nguồn: https://dangcongsan.vn/kinh-te/bo-cong-thuong-bo-quy-dinh-mua-dien-mat-troi-mai-nha-gia-0-dong-666668.html

More
Source vietnam
vietnam