Nhiều nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng trong thực hiện Đề án 1371

Trending 1 week ago

Thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” của Chính phủ (Đề án 1371), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã chủ động phối hợp các sở, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, trọng tâm là tuyên truyền, vận động nhân dân địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng cao, vùng đồng bào biên giới.

Các đơn vị cơ sở đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Đề án sát với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị và đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của đề án. Qua đó, nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, xem phóng sự tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và xem tiểu phẩm mang tên “Giữ cho bản làng mãi mãi bình yên”. Tiểu phẩm thể hiện công tác phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng giữa lực lượng bộ đội biên phòng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng cũng như thực thi Luật Biên phòng Việt Nam.

Trong thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh Lào Cai luôn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị luôn khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ và kịp thời ứng phó với các tình huống xảy ra trên địa bàn biên giới; tích cực, chủ động phối hợp các sở, ngành, các địa phương trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung củng cố cơ sở chính trị ở khu vực biên giới vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, với tinh thần “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin” lồng ghép công tác gắn với hoạt động dân vận, vận động nhân dân chấp hành pháp luật với việc đa dạng hóa nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật như: tổ chức phổ biến tập trung, trực tiếp; nói chuyện pháp luật; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật; tuyên truyền pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin nội bộ, bảng, biển, biểu ngữ, tranh cổ động; phát loa, mở băng tuyên truyền; tủ sách pháp luật, tờ rơi, tờ gấp pháp luật, bảng tin, bản tin của cơ quan, đơn vị, khu dân cư; thi tìm hiểu pháp luật, diễn đàn, tọa đàm, sân khấu hóa…

Thông qua các nội dung tuyên truyền, đã giúp người dân trên địa bàn hiểu và nắm rõ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương để từ đó tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn biên giới.

Nguồn: https://nhandan.vn/lao-cai-nhieu-noi-dung-hinh-thuc-tuyen-truyen-da-dang-trong-thuc-hien-de-an-1371-post811972.html

More
Source vietnam
vietnam