Phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới

Trending 1 week ago


UBND tỉnh vừa prohibition hành Kế hoạch số 188/KH-UBND về phát triển thể dục thể thao (TDTT) trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước theo Kế hoạch số 250-KH/TU ngày 25-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31-1-2024 của Bộ Chính trị.

Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 250 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của TDTT trong giai đoạn mới. Đồng thời, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch số 250 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 70 của Bộ Chính trị phù hợp tình hình thực tế của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu việc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 250 phải nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện. Thường xuyên chỉ đạo, phối hợp kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Để kế hoạch triển khai hiệu quả, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về TDTT; tích cực tham gia tập luyện TDTT gắn với các cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”.

 Phát triển thể dục thể thao trong giai đoạn mới - Ảnh 2.

Các bạn trẻ phường Long Thủy, thị xã Phước Long trong một buổi chạy bộ.

Đồng thời phát triển TDTT quần chúng, thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp; chỉ đạo các địa phương, đơn vị đảm bảo nguồn nhân lực tại các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp TDTT các cấp; tăng cường đầu tư và đảm bảo kinh phí tổ chức các hoạt động TDTT thường xuyên của từng cấp chính quyền, từng cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến tài liệu hướng dẫn về công tác TDTT, Luật TDTT…; đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tổ chức hướng dẫn tập luyện TDTT cho mọi đối tượng đảm bảo khoa học, hiệu quả, khích lệ người dân tham gia tập luyện TDTT; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch và tổng hợp đề xuất, kiến nghị về nhiệm vụ, giải pháp phát triển TDTT trong giai đoạn mới theo quy định.

Nguồn: https://bvhttdl.gov.vn/binh-phuoc-phat-trien-the-duc-the-thao-trong-giai-doan-moi-20240604142839042.htm

More
Source vietnam
vietnam