Sửa đổi toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với công tác phòng, chống mua bán người

Trending 1 month ago

Giải quyết vướng mắc bất cập, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Tại phiên họp, trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu rõ, Luật Phòng, chống mua bán người được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/3/2011, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012. Quá trình triển khai thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, sau 12 năm triển khai thi hành đã đặt ra yêu cầu cần thiết phải tiến hành sửa đổi, bổ sung Luật để thể chế hóa quan điểm của Đảng về công tác phòng, chống mua bán người; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tương thích với điều ước quốc tế; giải quyết những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống mua bán người hiện nay và trong thời gian tới.

“Việc sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống mua bán người là yêu cầu cấp thiết, khách quan nhằm hoàn thiện pháp luật phòng, chống mua bán người, tạo nhận thức thống nhất và đầy đủ về công tác phòng, chống mua bán người trong thời gian tới; nâng cao trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội trong công tác phòng, chống mua bán người góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống mua bán người…”, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh.

 Thượng tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công an trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)

Nâng cao chế độ, chính sách hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, dự thảo Luật trình Quốc hội gồm 08 chương, 66 điều. So với Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011, dự thảo Luật giữ nguyên số chương, sửa đổi, bổ sung nội dung 52/58 điều, xây dựng mới 09 điều, bỏ 01 điều, tập trung vào các nội dung cơ bản, như:

Bổ sung quy định về khái niệm “mua bán người”; sửa đổi, bổ sung quy định về căn cứ xác định nạn nhân và quy định về các nguồn tài liệu, chứng cứ để xác định nạn nhân cùng một số căn cứ khác để xác định nạn nhân. Việc sửa đổi, bổ sung này nhằm tạo sự thống nhất trong quy định của pháp luật, phù hợp với Nghị định thư về việc phòng ngừa, trừng trị và trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (bổ sung Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia), Công ước ASEAN về phòng, chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em và các điều ước quốc tế khác có liên quan mà Việt Nam là thành viên; bảo đảm phù hợp với quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các vị đại biểu Quốc hội tham dự Phiên họp

Bổ sung quy định về khái niệm “người đang trong quá trình xác định là nạn nhân” và bổ sung quy định về chế độ hỗ trợ, bảo vệ đối với người đang trong quá trình xác định là nạn nhân, gồm: Hỗ trợ về nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại; Hỗ trợ y tế; Hỗ trợ tâm lý; Trợ giúp pháp lý; Hỗ trợ chi phí phiên dịch trong quá trình xác định nạn nhân.

Bổ sung những quy định nâng cao chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân truthful với quy định của Luật hiện hành, gồm: Tất cả nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú được hỗ trợ các khoản chi phí đi lại và tiền ăn để trở về nơi cư trú; Được hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh; Được hỗ trợ để ổn định tâm lý; Tất cả nạn nhân được trợ giúp pháp lý;…Việc sửa đổi, bổ sung này nhằm bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền của nạn nhân, phù hợp với điều kiện KT-XH của Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cũng cho biết, dự thảo luật còn bổ sung các nội dung khác để phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013 và các luật liên quan; phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; phù hợp thực tiễn công tác phòng, chống mua bán người hiện nay và đáp ứng yêu cầu của công tác này thời gian tới.

Sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống mua bán người

Thẩm tra dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy prohibition Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga nêu rõ, Ủy prohibition Tư pháp tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống mua bán người. Hồ sơ dự án Luật được chuẩn bị công phu, đầy đủ tài liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Đồng thời, Ủy prohibition Tư pháp cũng tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật. Điều này phù hợp với 03 nhóm chính sách lớn đã được nêu trong Tờ trình số 435/TTr-CP ngày 05/9/2023 của Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy prohibition Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga 

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy prohibition Tư pháp Lê Thị Nga, các nội dung của dự thảo Luật cơ bản đã thể chế hóa đầy đủ, toàn diện, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về phòng chống, mua bán người, Hiến pháp năm 2013; cơ bản thống nhất với hệ thống pháp luật và tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên. Tuy nhiên, đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát để nội luật hóa đầy đủ hơn một số quy định của Nghị định thư về phòng ngừa, trấn áp và trừng trị việc buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (Nghị định thư Palermo), Công ước ASEAN về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (Công ước ACTIP)… và các điều ước quốc tế opus phương mà Việt Nam ký kết với các nước.

Rà soát, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật

Liên quan đến một số quy định cụ thể của dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy prohibition Tư pháp Lê Thị Nga cho biết:

Về giải thích từ ngữ: Với tư cách là một đạo luật chuyên ngành về phòng, chống mua bán người thì việc mở rộng hơn hành vi mua bán người truthful với quy định của Bộ luật Hình sự là phù hợp. Tuy nhiên, giữa quy định của dự thảo Luật với Bộ luật Hình sự vẫn còn có điểm chưa đồng bộ, thống nhất. Do đó, Ủy prohibition Tư pháp đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu để có phương án bảo đảm sự đồng bộ về khái niệm “mua bán người” giữa Luật này với quy định của Bộ luật Hình sự.

Về chính sách của Nhà nước về phòng, chống mua bán người: Ủy prohibition Tư pháp cơ bản tán thành với dự thảo Luật và cho rằng, chính sách ưu tiên bố trí ngân sách cho công tác phòng chống, mua bán người vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện KT- XH đặc biệt khó khăn là chính sách mới, hoàn toàn đúng đắn và phù hợp thực tế, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước ta trong phòng chống, mua bán người tại những địa bàn này. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, trên thực tế nhiều vùng khác tuy không thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn nhưng tình hình mua bán người lại xảy ra nghiêm trọng, diễn biến rất phức tạp. Do đó, đề nghị quy định ưu tiên bố trí ngân sách cho những vùng có tình hình mua bán người xảy ra nghiêm trọng, phức tạp. Đồng thời, rà soát để bảo đảm không chồng chéo với 3 chương trình mục tiêu quốc gia đã được phê duyệt…

Về việc trợ giúp pháp lý cho người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân: Ủy prohibition Tư pháp đề nghị quy định theo hướng: người dưới 18 tuổi đi cùng nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân được trợ giúp pháp lý như nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân. Đồng thời, đề nghị đánh giá tác động và sửa đổi, bổ sung quy định tương ứng của Luật Trợ giúp pháp lý để bảo đảm tính thống nhất.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy prohibition Tư pháp Lê Thị Nga cũng đề nghị, cân nhắc bổ sung quy định về trách nhiệm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng ngừa mua bán người vào dự thảo Luật; bổ sung quy định Đồn biên phòng, Cảnh sát biển là cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xác minh nạn nhân tự đến trình báo vào dự thảo Luật;.. Ngoài ra, Cơ quan soạn thảo cần rà soát về nội dung, ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản… bảo đảm thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

***Một số hình ảnh tại Phiên họp: 

Quang cảnh Phiên họp 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung Phiên họp

Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)

 Thượng tướng Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công an trình bày Tờ trình về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)

Chủ nhiệm Ủy prohibition Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)

Các đại biểu Quốc hội tham dự Phiên họp

Các đại biểu Quốc hội tham dự Phiên họp

Các đại biểu Quốc hội tham dự Phiên họp

Các đại biểu Quốc hội tham dự Phiên họp

Các đại biểu Quốc hội tham dự Phiên họp

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Các đại biểu Quốc hội tham dự Phiên họp

Các đại biểu Quốc hội tham dự Phiên họp

Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)

Các đại biểu Quốc hội tham dự Phiên họp

Các đại biểu Quốc hội tham dự Phiên họp

 Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm về dự án Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi)./.

More
Source vietnam
vietnam